Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Niniejsze „Zasady udostępniania dokumentacji medycznej” regulują kompleksowo kwestie związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej prowadzonej przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-097), ul. Jana Nielubowicza 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000162232, REGON: 016415800, NIP: 5262508021, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł – w pełni opłaconym („CM WUM”), dla poszczególnych Pacjentów CM WUM we wszystkich placówkach jej podległych.