Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Niniejsze „Zasady udostępniania dokumentacji medycznej” regulują kompleksowo kwestie związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej prowadzonej przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-097), ul. Jana Nielubowicza 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000162232, REGON: 016415800, NIP: 5262508021, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł – w pełni opłaconym („CM WUM”), dla poszczególnych Pacjentów CM WUM we wszystkich placówkach jej podległych.

I Jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej?

 • Osobiście podczas wizyty w dowolnej placówce CM WUM
 • Poprzez przesłanie wniosku pod adres poczty elektronicznej dokumentacja@cmwum.pl lub adres cmwum@cmwum.pl
 • Pocztą tradycyjną pod adres: ul. J. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa
 • Telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 255 77 77 (Dział Obsługi Pacjenta)
  lub pod numerem telefonu +48 507 961 727 (Dział Zarządzania Dokumentacją)

II Wnioskodawca jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji wniosku.

 • Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy
 • Imię (imiona) i nazwisko pacjenta
 • Data urodzenia pacjenta
 • Zakres wnioskowanej dokumentacji
 • Forma udostępnienia dokumentacji
 • Sposób udostępnienia dokumentacji
 • Dane do kontaktu (numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)

W celu weryfikacji wnioskodawcy mogą zostać Państwo poproszeni o podanie dodatkowych danych bądź przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

III Wniosek można złożyć, korzystając z poniższego formularza.

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej

IV Dokumentacja jest udostępniana w poniższych formach. Prosimy wskazanie formy udostępnienia podczas składania wniosku.

 • Wgląd do dokumentacji na miejscu (dokumentacji w postaci papierowej oraz do bazy danych). Osoba korzystająca z dokumentacji ma prawo do sporządzania notatek oraz robienia zdjęć własnym sprzętem.
 • Poprzez sporządzenie kserokopii lub wydruku

Wszystkie kserokopie wydawane przez CM WUM są poświadczane za zgodność z oryginałem.

Wszystkie wydruki są poświadczane za zgodność z dokumentem elektronicznym.

 • Poprzez sporządzenie skanu i przesłanie drogą poczty elektronicznej
 • Poprzez sporządzenie skanu na nośniku danych. CM WUM udostępnia dokumentację wyłącznie na własnym nośniku danych
 • Poprzez sporządzenie odpisu lub wyciągu
 • Zdjęcia RTG wykonane na kliszy są wypożyczane za potwierdzeniem odbioru. Wypożyczona klisza powinna być zwrócona do CM WUM po wykorzystaniu.
 • Wypożyczenie oryginału w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta. Oryginał wypożyczany jest za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

V Dokumentacja jest udostępniana, po weryfikacji wnioskodawcy i jego uprawnień, w następujący sposób:

 • Poprzez odbiór osobisty przez pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Osoba upoważniona przez pacjenta do odbioru dokumentacji jest zobowiązana do posiadania upoważnienia do odbioru dokumentacji

Wzór upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej

 • Pocztą tradycyjną, pod wskazany adres. Dokumentacja jest przesyłana za potwierdzeniem odbioru i z oznaczeniem „Do rąk własnych adresata”. Dokumentacja może zostać przesłana pod wskazany adres innego podmiotu leczniczego.
 • Pocztą elektroniczną pod wskazany adres, po wcześniejszym zabezpieczeniu hasłem.
  Hasło przekazywane jest poprzez wiadomość SMS lub telefonicznie.

VI Opłaty.

CM WUM nie pobiera opłaty za udostępnienie pierwszej kserokopii i wydruku dokumentacji medycznej we wskazanym zakresie. Prawo do nieodpłatnego udostępnienia pierwszej kopii przysługuje pacjentowi i jego przedstawicielowi ustawowemu. Za przesłanie dokumentacji pod wskazany adres poczty tradycyjnej jest pobierana opłata pocztowa. Opłata jest pobierana przez operatora pocztowego, zgodnie z cennikiem operatora.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej realizuje Dział Zarządzania Dokumentacją:
dokumentacja@cmwum.pl  tel. :+48 507 961 727

Prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Dokumentacją w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z realizacją wniosków

W przypadku odbioru osobistego każdy pacjent otrzymuje informację (wiadomość SMS, pocztą elektroniczną lub telefonicznie) o zrealizowaniu wniosku i możliwości odbioru dokumentacji.