Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowni pacjenci, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Centrum Medyczne WUM przetwarza dane osobowe pacjentów w oparciu o przepisy:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. (CM WUM), z siedzibą przy ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa, KRS 0000162232, NIP 5262508021, REGON 016415800, który reprezentuje Prezes Zarządu Justyna Mieszalska. e-mail: cmwum@cmwum.pl, tel. +48 22 255 77 77

Wszystkie osoby przetwarzające dane naszych pacjentów, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz są obowiązane do zachowania tajemnicy.

Zbierane dane osobowe pacjentów, przetwarzane są jedynie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (opieki zdrowotnej) oraz innych usług medycznych, związanych z zawartymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także umowami na świadczenia usług medycznych, sprawowania opieki zdrowotnej, a także indywidualnie zakupionych usług przez pacjentów. Dane osobowe są wykorzystywane również w zakresie wystawiania faktur, a także prowadzenia niezbędnych statystyk w zakresie rozliczania usług medycznych.

Podawanie danych osobowych pacjentów jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia świadczenia. W przypadku odmowy podania danych, CM WUM nie będzie mogło zrealizować usługi medycznej, ponieważ obowiązek wypełnienia danych w dokumentacji medycznej, stanowią przepisy o prawach pacjenta i dokumentacji medycznej, a także finansowaniu opieki zdrowotnej świadczeń ze środków publicznych.

Zakres danych zbieranych do udzielania świadczeń to: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL (data i miejsce urodzenia), nr dokumentu tożsamości, adres, a także nr telefonu, adres e-mail do celów kontaktowych. Podczas wizyt lekarskich, przedlekarskich i pielęgniarskich, zbierane są dane szczególnej kategorii dotyczące zdrowia naszych pacjentów – oznaczające dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie zdrowia pacjenta, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Dane osobowe, w tym dane dotyczące stanu zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej mogą być przekazywane zgodnie z prawem:

 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 4. upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 5. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 6. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 7. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 8. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 9. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 10. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 11. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 12. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 13. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 14. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 15. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań).

Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych, a także sprostowania lub usunięcia (po upływie terminu wskazanego w przepisach prawa) oraz wniesienia sprzeciwu, a także przeniesienia danych (o ile przepis prawa na to wskazuje). Pacjent ma prawo do otrzymania informacji (w sposób zrozumiały i w powszechnym formacie) jakie dane osobowe przekazał do CM WUM .

CM WUM korzysta z usług podwykonawczych innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub pomocniczą w zakresie opieki zdrowotnej, oraz informatycznych i księgowych, co wiąże się z ujawnieniem danych pacjentów tym podmiotom. Nasi podwykonawcy obowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zachowania tajemnicy powierzonych danych.

CM WUM przechowuje dane pacjentów zgodnie z terminami określonymi w prawie tj.:

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Dane osobowe pacjentów mogą podlegać profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych pacjentów do państwa trzeciego. Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dokłada najwyższej staranności w zakresie bezpieczeństwa danych i prywatności pacjentów. Poufność danych i ochrona danych osobowych stanowi dla nas kwestię priorytetową.