Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ), organizowana w ramach NFZ, zapewnia wszystkim osobom uprawnionym, zdrowym i chorym, dostęp do świadczeń medycznych zarówno w przychodni, jak i w domu pacjenta. By skorzystać z porad, osoba ubezpieczona powinna dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej, składając deklarację.

Udzielane świadczenia zdrowotne, lecznicze, diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne swoim zakresem obejmują medycynę ogólną, rodzinną, chorób wewnętrznych i pediatrii i przyjmują formę ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej osoba ubezpieczona ma prawo do swobodnego wyboru lekarza POZ oraz pielęgniarki i położnej.

Lekarz POZ kieruje procesem leczenia: planuje i realizuje opiekę nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny. To do niego pacjent zgłasza się w razie choroby, na okresowe badania oraz szczepienia ochronne. Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, lekarz POZ wydaje konieczne skierowania.

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych oraz rehabilitacyjnych. Na podstawie zleceń lekarza POZ wykonuje zastrzyki i zabiegi w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta.

Położna POZ realizuje kompleksową, pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną, która obejmuje kobiety w każdym wieku. Do jej obowiązków należy edukacja w zakresie planowania rodziny, opieka w okresie ciąży, porodu i połogu nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem oraz opieka w przypadku wystąpienia chorób ginekologicznych.

W celu skorzystania z usług świadczonych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej. Deklarację wyboru można złożyć:

– stacjonarnie w Centrum Medycznym WUM przy ul. Jana Nielubowicza 5,
Deklaracja wyboru lekarza POZ
Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ
Deklaracja wyboru położnej POZ

– elektronicznie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.
Link do Internetowego Konta Pacjenta
(Instrukcja krok po kroku, wyboru POZ na IKP)

Pacjent ma prawo dwa razy w roku bezpłatnie i bez podania powodu zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną POZ. Dodatkowa, darmowa zmiana jest również możliwa w przypadku:
– zmiany miejsca zamieszkania,
– zaprzestania pracy przez wybranego lekarza, pielęgniarkę lub położną,
– zamknięcia wybranej przychodni,
– ukończenia 18 lat,
– innych przyczyn, niezależnych od osoby ubezpieczonej.

Każda kolejna zmiana lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ kosztuje 80 zł.

Więcej informacji na stronie:
Poradnik Pacjenta

Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej. Pacjent może złożyć w jednym miejscu deklarację do lekarza, a w innym do pielęgniarki czy położnej, powinien jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru.

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Zakres działalności lekarza POZ

Kieruje na badania laboratoryjne.

Wykaz badań diagnostycznych, za które płaci lekarz POZ, jest ściśle określony. Wszystkie badania wykonywane są na zlecenie lekarza. Jeżeli w wyniku udzielonej porady zachodzi konieczność ich wykonania, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym zostaną one wykonane. W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.

Kieruje na badania diagnostyczne.

W medycznie uzasadnionych przypadkach lekarz POZ może skierować pacjenta na badania diagnostyczne tj. gastroskopia i kolonoskopia.

Kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala.

Lekarz POZ kierując pacjenta lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

Wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty.

Lekarz POZ może wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania i dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, wydaną przez lekarza specjalistę.

Kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta.

W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta.

Kieruje na rehabilitację.

Lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta. Wyjątkiem są skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcją narządu ruchu, których przyczyną są te wady. W takich przypadkach lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować we właściwej placówce ciągu 30 dni od daty wystawienia, w innym przypadku starci ono swoją ważność. Lekarz POZ ma obowiązek poinformować pacjenta o konieczności rejestracji skierowania w wymaganym terminie.

W odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach niekwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz rodzinny kieruje dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów. Lekarz POZ może wystawiać pacjentowi skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji.

Kieruje na leczenie uzdrowiskowe.

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualnie przeciwwskazania. Skierowanie przesyłane jest do oddziału NFZ.

Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na swoje zlecenie i swój koszt:

Badania dla dorosłych:

 • OB (odczyn Biernackiego)
 • morfologia krwi
 • mocz,
 • RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania),
 • EKG (ważność badania wynosi 6 miesięcy od dnia badania)
 • oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania.

Badania dla dzieci:

 • OB (odczyn Biernackiego)
 • morfologia krwi
 • mocz,
 • badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska).

Skierowanie jest ważne 12 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeżeli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza kierującego w celu weryfikacji. O utracie ważności skierowania oddział Funduszu powiadamia pisemnie także pacjenta.

Badania diagnostyczne POZ

Badania medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Badania hematologiczne

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • retikulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne:

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
 • stężenie transferryny,
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs (HBsAg),
 • VDRL,
 • FT3,
 • FT4,
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne

 • (EKG) w spoczynku.

Diagnostyka ultrasonograficzna:

 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.

Spirometria.

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcie czaszki,
 • zdjęcie zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

 • gastroskopia,
 • kolonoskopia.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Dyżury POZ – wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Od marca 2011 r. świadczenia realizowane są w przychodni właściwej według miejsca zamieszkania pacjenta, jednak może on skorzystać z usługi innej placówki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ lub we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty.

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego świadczy Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w ramach NFZ dla następujących dzielnic:

WARSZAWA – WILANÓW
ul. Wiertnicza 81, 02-952 Warszawa
tel.: +48 22 255 77 77

WARSZAWA – URSUS
pl. Czerwca 1976r. 1, 02-495 Warszawa – Ursus
tel.: +48 22 255 77 77

Telefon Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej odbierany jest:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 do 8.00
 • w dni wolne od pracy i święta przez całą dobę

Potwierdzenie prawa do świadczeń NFZ

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.

Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6 miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL.

Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

DLA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

DLA OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ W KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

 • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ.
 • Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki „–„, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ;
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

DLA OSOBY BEZROBOTNEJ

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ DOBROWOLNIE

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

DLA CZŁONKA RODZINY OSOBY UBEZPIECZONEJ

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. ; ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, > zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, > legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

DLA OSOBY NIEUBEZPIECZONEJ, SPEŁNIAJĄCEJ KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMYWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ W INNYM NIŻ POLSKA PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ LUB EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), > karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

DLA OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ NA CIĄGŁYM ZWOLNIENIU LEKARSKIM

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie: jeśli przebywa w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia! Przy znacznym opóźnieniu w dostarczeniu potwierdzenia prawa do świadczeń, świadczeniodawca może odmówić zwrotu kosztów. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

WAŻNOŚĆ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO DO ŚWIADCZEŃ

PRZYJMUJE SIĘ, ŻE DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO DO ŚWIADCZEŃ JEST WAŻNY PRZEZ 30 DNI OD:

 • daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,
 • daty poświadczenia – legitymacja ubezpieczeniowa,
 • daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty.

WYJĄTKAMI OD TEJ ZASADY SĄ:

 • legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności,
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

USTANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ USTAJE ZAZWYCZAJ PO UPŁYWIE 30 DNI OD DNIA WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO, NA PRZYKŁAD:

 • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,
 • w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,
 • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu, > w przypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,
 • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

OSOBOM, KTÓRE:

 • ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
 • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,
 • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku,

Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.

Znajdź lekarza POZ

Piotr Abramczyk
lekarz

Paweł Abramczyk

specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia Lekarza POZ

lekarz

Małgorzata Blachowska

specjalista pediatria

Poradnia Lekarza POZ

lekarz

Bartłomiej Bober

specjalista medycyny rodzinnej

Poradnia Lekarza POZ

Buhain Catherine
lekarz

Catherine Buhain

Poradnia Lekarza POZ

Chrapowicz Katarzyna
lekarz

Katarzyna Chrapowicz

specjalista medycyny rodzinnej

Poradnia Lekarza POZ

Iwanna Dubczak
lekarz

Iwanna Dubczak

specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia Lekarza POZ

Poradnia Reumatologiczna

lekarz

Adam Garlicki

specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia Lekarza POZ

lekarz

Ola Iskierka

specjalista medycyny rodzinnej

Poradnia Lekarza POZ

lekarz

Karol Lembas

specjalista medycyny rodzinnej

Poradnia Lekarza POZ

lekarz

Alla Mazurek

specjalista medycyny rodzinnej

Poradnia Lekarza POZ

lekarz

Wojciech Moskal

specjalista medycyny rodzinnej

Poradnia Lekarza POZ

Spocińska Agnieszka
lekarz

Agnieszka Spocińska

specjalista medycyny rodzinnej

Poradnia Lekarza POZ