Warszawa: Zakup sprzętu medycznego P/AM/1009
Numer ogłoszenia: 370546 - 2009; data zamieszczenia: 23.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. , ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 599 18 00, faks 22 599 18 06.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu medycznego P/AM/1009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Aparatura endoskopowa 2. Aparat ultrasonograficzny 3. System do badań EMG/NCV/EP.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.00.00-1, 33.11.22.00-0, 33.12.13.00-1, 33.12.15.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 24.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cmwum.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.cmwum.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., ul. Banacha 1 a, blok F, 02-097 Warszawa.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).